Boostkveld med Åshild

Boost betyr i følge ordboka løft, økning, styrking, dytt. Og det var nettopp det Åshild Johnsen fra Troms og Finnmark idrettskrets ga ledelsen for Sørreisa O-lag torsdag kveld 25. februar under et møte i Sørreisa. Møtet kom i stand etter at o-laget hadde kontaktet idrettskretsen etter å ha lest denne saken på idrettskretsens hjemmeside. På grunn av koronasmitte, jobboppdrag og reiseaktivitet etc. ble det desverre mange forfall, og det var bare leder og nestleder i o-laget som kunne møte fra o-laget. Men for en kveld de fikk og for et boost de fikk! Et rent fyrverkeri ble det. Derav overskriften «Boostkveld med Åshild».

Smilet satt løst både hos veileder Åshild Johnsen til høyre og nestleder i i-o-laget Anne-Kari Bakkland i bakgrunnen. (Klikk to ganger på bildet for størst visning)

Åshild Johnsen er 71 år ung og bosatt i Tønsvik i Tromsø, men er opprinnelig fra Talvik utenfor Alta. Hun er utdannet ingeniør og har tatt bedriftslederskole med utdanning i ledelse, økonomi og markedsføring. Hennes CV innen idretten er imponerende. Hun er aktiv i tre klubber som driver med henholdsvis svømming, dansing og dykking. Hun har hatt styreverv innen idretten på klubb-, krets- og nasjonalt nivå, har startet opp svømmeklubb, og har kjørt ulike kurs, veiledninger og klubbutviklingsprosesser innen idretten. I dag har hun oppgaven som veileder i Troms og Finnmark idrettskrets.

Innledningsvis fortalte Åshild om seg selv og om hvordan hennes oppvekst i Talvik, som var preget av trygghet og ingen redsel i det hele tatt, hadde formet henne til den personen hun var i dag. Hun serverte også mange gullkorn som man egentlig ikke har tenkt. Blant annet når det gjelder å gå foran og få andre med seg. Det illustrerte hun med å vise til et tau. Man kan ikke skyve et tau for da blir det ingen fremdrift. Noen må gå foran og dra i tauet. Videre viste hun til ordet «ledelse». Deler man ordet i tre blir det le-del-se. Å være en god leder innebærer å ha evnen til å le, til å kunne dele, og til å kunne se.

Deretter kjørte Åshild gjennom en lysarkpresentasjon som gav både lærdom og ettertanke. Tittelen på presentasjonen var «Klubbens styrearbeid i praksis», men den er like relevant for de som ikke har styreverv som for de som har styreverv.

Hele tiden var det løpende dialog mellom alle som var til stede, og det var ikke et sekund dødtid. Så engasjert og så levende og så morsom var Åshild at det ble et skikkelig boost for de tilstedeværende fra o-laget, samtidig som Åse uttrykte at det engasjementet hun opplevde fra Sørreisa O-lag ga henne et boost tilbake.

Presentasjonen som ble lagt frem er det lenket til nederst på siden. Under følger et utdrag fra temaene som ble gjennomgått. De temaene som ikke blir nevnt under er ikke mindre viktige selv om de ikke blir nevnt.

Organisasjonshjulet er en modell som illustrerer klubbens liv. Det er delt inn i seks områder og fungerer godt som et hjelpemiddel for å få oversikt over de områder og aktiviteter klubben har og hvor det er nødvendig med forbedringer.

Trenere, organisasjon og ledelse er klubbens indre liv.  Anlegg, aktivitet og arrangement er det ytre liv – det som de fleste ”ser” og tenker på når en tenker på en idrettsklubb.

Hvis klubben ikke klarer å være like god i alle seks områdene vil alle over tid reduseres og tilpasse seg det dårligste nivået. Det er derfor viktig å vite innenfor hvilke områder man er best og hvor man dårligst for å klare å beholde aktivitetsnivået i klubben. Balanse er med andre ord sentralt. Det skal være balanse mellom alle seks områder av organisasjonshjulet for at organisasjonen skal fungere optimalt.

Å ha styreverv innen idretten, spesielt hvis man er nyvalgt, kan nok av noen oppleves som kaotisk da det er mye man må forholde seg til. Hva er de viktigste forventningene til en selv, hva trenger en å vite, og hva blir de viktigste oppgavene? Formålet med opplegget til idrettskretsen, som Åshild gjennomførte i Sørreisa, var å bidra til å en grunnleggende forståelse av hvilket ansvar styret har, hva styret er valgt til å gjøre samt noen tips til hvordan styret kan arbeide med oppgaver for å ivareta ansvaret på en god måte.

Fra liten oversikt…

…til god oversikt.

 

 

 

 

 

 

En sunn klubb er preget av en god klubbkultur med engasjerte og kompetente tillitsvalgte og frivillige som har lyst til å gjøre en jobb. Fellesskap, sosial kapital gjennom tillit mellom folk, og delegering, er viktige elementer for å bygge en god klubbkultur. Videre vil klubbens omdømme i nærmiljøet og overfor samarbeidspartnere være avgjørende for hva vi oppnår. Klubben bør være bevisst på hvilken rolle den har i samfunnet, spesielt lokalsamfunnet. De klubbene som har en bevisst rolle rundt dette opplever mye positivitet, som også viser seg å gi utslag i økonomiske fordeler.

m
Å ivareta medlemmer og tillitsvalgte er viktig i klubbarbeidet. Vi må motivere og engasjere, kurse og delegere, og være flinke på sosialt samvær og å skape klubbtilhørighet.

m
Idretten er en viktig sosial arena både for barn og foreldre. Klubbene må bli flinkere til å fremheve det positive ved at å være engasjert bygges sosialt nettverk, nye vennskap, det er lærerikt og man får nye opplevelser. Spesielt overfor innvandrere kan det være en utfordring å engasjere foreldre da de ikke er vant til at norsk klubbkultur er basert på frivillighet. God informasjon er derfor avgjørende.

m
For å utføre og løse alle klubbens oppgaver er det viktig å spørre seg hvilken kompetanse man allerede har i klubben og hva man eventuelt trenger å hente inn. Videre kan det være hensiktsmessig å sette ned ulike utvalg og komiteer innen de ulike områder innen klubbens drift. Dette vil avlaste styret og gi øvrige medlemmer muligheten til medvirkning og involvering og til å bruke sin kompetanse.

Summa summarium var det et særdeles givende og nyttig møte Sørreisa O-lag hadde med Åshild Johnsen. Leder og nestleder i o-laget vil overfor det nye styret som ble valgt på årsmøtet 20. februar bringe inn ideer om bl.a. å oppnevne utvalg innen de ulike ansvarsområdene som til nå har vært forvaltet av det enkelte styremedlem alene.

Videre vil det også etter øyneåpende innspill fra Åshild bli foreslått en hyppigere møtefrekvens for styremøter samt å innføre faste medlemsmøter for alle medlemmer.

Det er også nødvendig å fastsette en strategi for o-laget. Det hverken skal eller vil bli en stor oppgave da det snarere handler om å få satt ned i et strategidokument alt det gode arbeidet vi gjør per i dag og få laget noen konkrete mål. Et slikt dokument vil bli et godt styringsverktøy for styret spesielt og klubben som sådann.

Åshild Johnsen ser frem til å booste flere i Sørreisa O-lag.

Vi takker Åshild Johnsen hjerteligst for en kjempeengasjerende og motiverende kveld. Vi har allerede invitert henne på Sørreisa O-lags jubileumsfest som vi endelig vil få anledning til å gjennomføre etter at koronapandemien i snart to år har satt en stopper for feiringen av vår 50-årsdag 18. november 2020. Videre er det garantert at Åshild vil bli forespurt om å gi ytterligere veiledning til oss f.eks. gjennom deltagelse på et klubbmøte.

Avslutningsvis oppfordrer vi flere idrettsklubber/-lag i Sørreisa til å benytte seg av Troms og Finnmark idrettskrets´ tilbud om boosting.

Abonner

Abonner på nyhetsbrev for å få oppdateringer

Stengt for kommentarer.