Innkalling til ekstraordinært årsmøte som må gjennomføres på ekstraordinær måte

For å tilfredsstille Norges idrettsforbunds krav til ny lovnorm, har Sørreisa O-lag måttet vedta ny lov for klubben basert på den nye lovnormen. Dette ble gjort av styret på styremøte 1/20. Styret har anledning til å vedta loven, slik at årsmøtebehandling ikke er nødvendig.

Den nye loven inneholder krav om at årsmøtet skal velge et kontrollutvalg. I tillegg skal nestleder velges av årsmøtet. På årsmøtet den 01.03.2020 ble det hverken valgt kontrollutvalg eller nestleder. Det siste fordi praksisen de siste årene har vært å velge kun leder og styremedlemmer, og så har det nye styret konstituert seg selv på første styremøte. Så også i år. Andreas har sagt ja til oppgaven som nestleder.

For å få det formelle i orden, innkalles det herved til ekstraordinært årsmøte. Innkallingen gjøres etter vedtak i sak 8/20 i styremøte for Sørreisa O-lag, og gjøres i henhold til Lov for Sørreisa O-lag § 18.

Det ekstraordinære årsmøtet skal kun foreta valg av nestleder og kontrollutvalg. I praksis blir det fire saker

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av nestleder
  3. Valg av kontrollutvalg på to personer
  4. Valg av varamedlem til kontrollutvalget

De som styret foreslår til hvert av vervene er:

Nestleder: Andreas Gunnberg Johansen
Kontrollutvalg: Rolf Arne Andreassen og Hans-Martin Vaeng
Varamedlem til kontrollutvalg: Eli Blomseth Helgesen

På grunn av den ekstraordinære situasjonen med koronoviruspandemi avvikles det ekstraordinære årsmøtet som e-postmøte.

Vi har i følge en utredning gjort av NIFs lovutvalg anledning til å gjennomføre det ekstraordinære årsmøtet uten fysisk oppmøte. Se https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/juridiske-konsekvenser/arsmoter-og-ting/ Vi legger derfor til grunn at å gjennomføre årsmøtet via e-post vil kunne aksepteres. Å bruke en videoløsning anser vi som praktisk ikke gjennomførbart.

Årsmøtet starter fredag 10. april kl. 0800, og avsluttes søndag 19. april kl. 2000.

Innkallingen gjøres med minst 14 dagers varsel, jf. Lov for Sørreisa O-lag § 18 (1).

De som vil delta på det ekstraordinære årsmøtet, sender i perioden årsmøtet pågår e-post til styreleder til helgejon@online.no og gir sine innspill til de fire sakene på sakslista.

Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret. Dette i følge Lov for Sørreisa O-lag § 18 (3). Det betyr at hvis minst fem personer deltar er årsmøtet gyldig og kan fatte vedtak.

26.03.2020
Jon Helge Vaeng
Leder Sørreisa O-lag

Abonner

Abonner på nyhetsbrev for å få oppdateringer

Stengt for kommentarer.