Årsmøte i Sørreisa o-lag søndag 21. februar kl 18.00

Det blir årsmøte i Sørreisa o-lag søndag 21. februar kl 18.00 på Møterom 1 på kommunehuset.

kompass logo

Vanlige årsmøtesaker. Innkomne saker må være styret i hende innen 7. februar. Styret ber om at dere leser i gjennom forslag til ny lovnorm fra Norges Idrettsforbund (NIF) før årsmøtet,  og kommer med eventuelle forslag til endringer for Sørreisa o-lag på årsmøtet. Denne lovnormen er vi pålagt å vedta av NIF. Forslaget fra styret ligger her.

Vel møtt 🙂

Styret

5 Responses to Årsmøte i Sørreisa o-lag søndag 21. februar kl 18.00

 1. unge Moan 17. januar 2016 at 23:53 #

  Skal forsøke å se på det. Skjønner jeg går gode tider i møte…er ikke i slekt med noen, så dermed blir det vel mange bestikkelser fra kandidater som ønsker seg inn i tunge styreverv…
  😉

 2. Hans-Martin 17. januar 2016 at 23:20 #

  Hei.
  Jeg ber dere i utgangspunktet se bort fra mine kverulantiske kommentarer og også se bort fra forslag til endringer over. Jeg ser vel nå at det er vanskelig å komme seg unna lovnormen og mesteparten av innholdet selv om det på denne siden hos Idrettsforbundet står

  https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/kommentarer-til-endringer-av-lovnorm-for-idrettslag/

  – Det er gjort mange endringer i lovnormen. Vi anbefaler derfor idrettslaget om å ta utgangspunkt i den nye lovnormen og deretter legge inn de særlige reguleringene idrettslaget har behov for. Idrettslaget bør også vurdere om noe av det de har regulert i loven heller bør legges inn i organisasjonsplanen, sier Henriette Hillestad Thune, juridisk sjef i Idrettsforbundet.

  Altså det ligger et rom for egne tilpasninger.

  Jeg synes fortsatt enkelte bestemmelser og formuleringer i lovnormen er knotete, og kanskje også egnet til å kverulere rundt(sånn som jeg gjør), som f.eks her under § 3 om Medlemmer:

  (3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

  (4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak.

  (5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

  (6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

  Satt helt på spissen:
  Jfr pkt 3 er ingen medlemmer i Sørreisa OL før medlemskontingenten er betalt. Betyr dette at dersom ingen Sørreisa OL løpere har betalt medlemskontingenten før årsmøtet, kan vi ikke ha årsmøte siden årsmøtet er for medlemmer?

  Jfr pkt 3 er ingen medlemmer i Sørreisa OL før medlemskontingenten er betalt. Men jfr pkt 6 kan man være medlem i opptil to år uten å betale kontingenten, dersom man har mottatt krav om betaling av kontingent. Går ikke pkt 3 og pkt 6 mot hverandre?
  Eller er pkt 3 ansett å gjelde førstegangs innmelding i idrettslaget, dvs man blir ikke nytt medlem av idrettslaget før man har betalt kontingenten, og så når man først er blitt medlem for første gang, DA kommer pkt 6 til anvendelse, dvs gjeldende først fra året etter?

  Men, men, må man, så må man.

  I innlegget på SOL sin hjemmeside ønsket styret at man skulle se på lovnormen, og dette har jeg vel gjort med mine innlegg. Nå spiller jeg ballen videre til dere andre, eller hva sier du f.eks Ronny?

 3. Hans-Martin 16. januar 2016 at 18:26 #

  Under § 3 medlemmer var pkt 8 falt bort. Tar derfor mine kommentarer rundt pkt 8 og 9 inn på nytt:

  (8) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

  (9) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

  Altså:
  Èn uke etter at vedtaket er mottatt av medlemmet må medlemmet kreve ekstraordinært årsmøte for behandling av vedtaket. Årsmøtet må derettes holdes innen en måned. Hittil gått 5 uker.
  Ved opprettholdelse av vedtaket på det ekstraordinære årsmøtet?, kan idrettslagets vedtak påklages idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Hittil gått 8-9 uker. Men før den tid kan klage på vedtaket sendes til styret, som kan omgjøre dersom det er styret selv som har fattet dette. Men kan styret overprøve et vedtak som eventuelt er opprettholdt i et ekstraordinært årsmøte?
  Dersom styret så opprettholder vedtaket, kan medlemmet klage til idrettskretsen innen to uker. Dersom det er dette som menes med det som står først i pkt 9, betyr dette at etter at det ekstraordinære årsmøtet har opprettholdt vedtaket, må medlemmet sende klage til styret innen en uke? Opprettholder også styret vedtaket, må medlemmet innen ytterligere to uker sende klage til idrettskretsen?
  Utrolig knotete formuleringer i pkt 8 og 9! Eller så er det bare jeg som ikke er på nett.

 4. Hans-Martin 16. januar 2016 at 18:22 #

  Har nå sett igjennom forslaget til lovnormen, og har følgende kommentarer:(Jeg presiserer at dette stort sett er kommentarer rettet mot NIF, og ikke mot SOL)

  § 2 Organisasjon

  (2) Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

  Kan det ikke bare settes inn Norges Orienteringsforbund her? Vi kan vel ikke bli medlem av Norges Svømmeforbund selv om årsmøtet skulle bestemme dette?
  Forslag ny formulering:
  «Idrettslaget er medlem av Norges Orienteringsforbund»

  § 3 Medlemmer

  (3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

  For streng tolkning.
  Forslag ny formulering:
  «Medlemskap i idrettslaget strykes dersom kontingent for inneværende år ikke er innbetalt innen 31.12 i inneværende år»

  (6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

  Kan vel stå, men er en streng formulering etter min mening. I Sørreisa OL har vi vært veldig fleksible med dette.

  (9) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

  Altså:
  Èn uke etter at vedtaket er mottatt av medlemmet må medlemmet kreve ekstraordinært årsmøte for behandling av vedtaket. Årsmøtet må derettes holdes innen en måned. Hittil gått 5 uker.
  Ved opprettholdelse av vedtaket på det ekstraordinære årsmøtet?, kan idrettslagets vedtak påklages idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Hittil gått 8-9 uker. Men før den tid kan klage på vedtaket sendes til styret, som kan omgjøre dersom det er styret selv som har fattet dette. Men kan styret overprøve et vedtak som eventuelt er opprettholdt i et ekstraordinært årsmøte?
  Dersom styret så opprettholder vedtaket, kan medlemmet klage til idrettskretsen innen to uker. Dersom det er dette som menes med det som står først i pkt 9, betyr dette at etter at det ekstraordinære årsmøtet har opprettholdt vedtaket, må medlemmet sende klage til styret innen en uke? Opprettholder også styret vedtaket, må medlemmet innen ytterligere to uker sende klage til idrettskretsen?
  Utrolig knotete formuleringer i pkt 8 og 9! Eller så er det bare jeg som ikke er på nett.

  (10) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

  Gjør vi dette?

  § 5 Kjønnsfordeling

  (1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

  Dette må vi for svarte få lov å bestemme selv. Hva dersom vi kun har et kvinnelig medlem og resten menn, eller motsatt?

  (2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

  Tøv

  (3) Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

  Tøv

  § 9 Inhabilitet

  (1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
  a) når vedkommende selv er part i saken,
  b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,
  c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,
  d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

  Jeg blir derfor inhabil etter b) f.eks dersom det skal voteres over forslag på Jon Helge inn i styret…. Ivar må forholde seg inhabil etter c) dersom Eli skal velges etc etc.
  Til slutt er det vel ingen som kan avgi stemmer?….

  § 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

  (1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

  (2) Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven.

  For ordens skyld; NIF`s regnskaps- og revisjonsbestemmelser følger i stor grad Regnskapsloven uansett.

  (4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

  Vel; f.eks TrOk har tid om annen budsjettert med underskudd som følge av større opptjent kapital fra tidligere år

  § 15 Årsmøtets oppgaver

  Årsmøtet skal :

  1. Godkjenne de stemmeberettigete.
  2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  6. Behandle forslag og saker.
  7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
  8. Vedta idrettslagets budsjett.
  9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  10. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder
  b) 5 styremedlem og 2 varamedlem

  Det skal vel ikke stå et 5-tall her under 10b)?

 5. Hans-Martin 16. januar 2016 at 17:10 #

  Hei. Har skummet igjennom forslaget til lovnorm fra NIF, og min umiddelbare kommentar er at det vil ta to kvelder å lese opp hele lovnormen! Lovnormen er jo like lang som prospektet til de to siste OL-prosjektene (2018 og 2022). Har anmerkninger til flere punkter, og vil komme tilbake til disse.

Legg igjen en kommentar