Instruks for kontrollutvalg

I henhold til lov for Sørreisa O-lag § 21 første ledd bokstav e skal o-lagets kontrollutvalg utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks. Gjelldende instruks ble vedtatt på årsmøte i o-laget den 20.02.2022.

(Sist oppdatert: 20.02.2022)