Instruks for kontrollutvalget

I henhold til lov for Sørreisa O-lag § 21 første ledd bokstav e skal o-lagets kontrollutvalg utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks. Slik instruks ble vedtatt på styremøte i o-laget den 25.05.2020.